Narzędzia rzeźbiarzy

Fakt, iż większość spośród omawianych rzeźbia­rzy wywodziła się spośród cieśli i stolarzy nie po­zostawał bez wpływu na rodzaj stosowanych przez nich narzędzi. I tak wydaje się, że już dawniejsi rzeźbiarze używali obok narzędzi powszechnie stoso­wanych na wsi do obróbki drewna (siekiery, cieślicy, skoblicy i noża) również ośnika, struga, a także sze­rokich dłut oraz świdra. Przypuszczenie to potwier­dza przegląd samych rzeźb. Odnajdujemy w nich śla­dy użycia nie tylko dłuta ciesielskiego czy świdra, lecz zupełnie specjalnych narzędzi, takich np. jak struga do fazowania czy cyrkla.

Dłutka płaskie i żłobiaste

Wszystko to wskazuje, iż niektórzy rzeźbiarze już w najwcześniejszych latach omawianego okresu po­sługiwali się bogatym i rozmaitym zestawem narzędzi. Korzystali także zapewne ze specjalnych dłut rzeź­biarskich o odpowiednio profilowanych i ściętych ostrzach, na co wskazują zarówno ślady cięć na rzeź­bach, jak też narzędzia używane przez współczesnych już rzeźbiarzy. I tak np. Chrostek, dopóki nie zdobył dłut fabrycznych, posługiwał się wykonanym przez kowala oryginalnym kompletem narzędzi do rzeźbie­nia. Ich forma wskazuje, że były powtórzeniem wcześniej już znanych wzorów.

Dzisiejsi rzeźbiarze kurpiowscy mają do dyspo­zycji komplety fabrycznych dłutek do rzeźbienia. Ale należy stwierdzić, że nie wszyscy chętnie nimi się posługują. Golan jeszcze do niedawna całą podstawo­wą robotę wykonywał scyzorykiem. Podobnie w pra­cy Sęka nóż odgrywa podstawową rolę. Natomiast Chrostek tylko przy ostatecznym wykańczaniu twarzy figury korzysta z noża, który służy mu w tych celach już przeszło 20 lat. Zupełnie wyjątkowy zestaw na­rzędzi posiada Sęk. Ważne wśród nich miejsce zaj­muje specjalny, zakrzywiony nóż, przypominający narzędzie używane przy wyrobie łyżek czy przy czysz­czeniu kopyt koniom przez kowali. Posługuje się rów­nież wespół z ręczną piłką nożem, będącym kawał­kiem taśmy z resora, skośnie na końcu zaostrzonej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *